บทความ
มาทำความรู้จัก IP กันดีกว่า
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
ลิขสิทธิ์
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความคิด การใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และ ความวิริยะอุตสาหในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ตัวอย่างเช่น งานเขียน หนังสือ สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ารา ท่าเต้น ภาพวาด ภาพถ่าย เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น (คุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ +50 ปี)
 
เครื่องหมายการค้า
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับเจ้าของ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้า หรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคแยกแยะสินค้าและบริการจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ หรืออาจเรียกอย่างอื่น เช่น โลโก้ ยี่ห้อ หรือแบรนด์ ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับสินค้าและบริการ ให้เป็นที่จดจา และความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือ รูปทรงของวัตถุ เป็นต้น (มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี)
ความลับทางการค้า
 
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับเจ้าของ ข้อมูลการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ควบคุมความลับทางการค้าจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาความลับทางการค้าให้เหมาะสมด้วย เช่น สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสาอาง กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า บัญชีรายชื่อลูกค้า (มีอายุการคุ้มครองตลอดเวลาที่ยังเป็นความลับอยู่)
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองกับชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นชื่อ หรือสัญลักษณ์ ที่ใช้เรียก หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่า สินค้าที่เกิดหรือผลิตขึ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ทุเรียนนนท์ ไข่เค็มไชยา เป็นต้น (คุ้มครองตลอดไป โดยถือเป็นสิทธิชุมชน)
สิทธิการประดิษฐ์
 
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับผู้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือคิดทาขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน หรือแก้ไขให้ดีขึ้น เช่นยารักษาโรค เครื่องยนต์กลไก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารร อิเล็กทรอนิกส์ หรือกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของต่างๆ (มีอายุคุ้มครอง 20 ปี)
อนุสิทธิบัตร
 
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับผู้ประดิษฐื คิดค้น ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่ใช้เทคนิคไม่สูงมาก ไม่ซับซ้อน เป็นการพัฒนาจากของที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น (มีอายุการคุ้มครอง 5 ปี ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี)
 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิที่ให้ความคุ้มครองให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะพิเศษ หรือลักษณะภายนอกต่างๆ ของแบบสินค้าใหม่ๆ และสามารถใช้เป็นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ (มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี)
แบบผังภูมิของวงจรรวม
 
สิทธิที่ให้ความคุ้มรองให้กับผู้ออกแบบ หรือสร้างสรรค์ แบบแผนผัง หรือภาพที่ทาขึ้นเพื่อแสดงถึงการจัดวางชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ทางเดินไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตวงจรรวม (มีอายุคุ้มครอง 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันสร้างสรรค์)
 
ที่มา : DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2020-11-16

 • ติดต่อเรา
 • Head Office :
 • 139 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 16
 • ต.บางเขน อ.เมือง
 • จ.นนทบุรี 11000
 • มือถือ : 094-958-9696
 • 092-626-4591
 • ip@carsonandchain-ip.com
 •  
 • เวลาทำการ
 • Opening Day :
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8am to 6pm
 • Saturday : 9am to 5pm
 • Vacation :
 • All Sunday Day
 • All Vacation Holiday
 • เพิ่มเราเป็นเพื่อน Line :
  @carsonandchain
 • Our Team
 • พิเชษฐ์ ไชยกูร
 • MR.Barry Carson Smith
 • ภาณุพงษ์ บัวมารต
 • สายัญ ดำรงคดีราษฎร์
 • กิติยา ยองใหญ่
 • ทัตเทพ รติภูมิ